top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Vládní opatření pro boj s koronavirem řadu podnikatelů uvrhlo do dočasné krize. V mnoha případech bývají problematické hlavně vysoké fixní náklady, se kterými si podnikatelé musí poradit, přestože svoji činnost vykonávají pouze ve zlomkovém rozsahu oproti běžnému stavu a pro své zaměstnance nemají činnost. Na druhou stranu jsou obory, které prozatím prosperují a naopak se potýkají s nedostatkem pracovních sil. Řešením pro některé společnosti může být dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.


Aktuální situace nutí podnikatele i advokáty oprášit paragrafy, které dlouho nebyly používány. Poté, co společnosti musely limitovat náhrady mezd pro překážku v práci na straně zaměstnavatele na 60% průměrného výdělku, možná došla řada i na dočasné přidělování zaměstnanců.


Podle ustanovení § 43a a následujících zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce může zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem tohoto zaměstnance dočasně přidělit k jinému, dočasnému zaměstnavateli.


Dočasný zaměstnavatel bude dosavadnímu zaměstnavateli hradit náklady na dočasné přidělení, tj. mzdové výdaje. Díky tomu může podnikatel limitovat své náklady na zaměstnance, kterým nemůže dočasně přidělovat práci např. kvůli nedostatečnému odbytu. Naopak jiní zaměstnavatelé mohou saturovat svoji poptávku po pracovní síle.


Dočasné přidělení k jinému zaměstnavateli má několik zásadních podmínek, které musí být splněné. V první řadě musí zaměstnanec s přidělením souhlasit. Zaměstnavatel v žádném případě nesmí o dočasném přidělení rozhodnout autoritativně, ale v každém případě musí uzavřít se zaměstnancem dohodu.


Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance může být uzavřena nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru. Musí být písemná a obsahovat tyto náležitosti:

- název zaměstnavatele, k němuž se zaměstnanec dočasně přiděluje,

- den, kdy dočasné přidělení vznikne,

- druh a místo výkonu práce a

- dobu, na kterou se dočasné přidělení sjednává.


Za dočasné přidělení zaměstnance nesmí být poskytována úplata. Mohou být hrazeny pouze náklady související s dočasným přidělením, tj. mzda a případné cestovní náhrady. Mzda zaměstnance u dočasného zaměstnavatele nesmí být nižší, než jakou by pobíral standardně.


Je vhodné, aby podnikatel mimo dohodu o dočasném přidělení se zaměstnancem uzavřel ještě dohodu s dočasným zaměstnavatelem, ve které si oba podnikající subjekty vyjasní vzájemné vztahy. V této dohodě by měla být řešena zejména otázka náhrady případné škody, kterou zaměstnanec v rámci dočasného přidělení může způsobit. Dále je vhodné upravit účtování a splatnost nákladů souvisejících s dočasným přidělením, aby nedocházelo v budoucnu k nejasnostem.


Dočasné přidělení zaměstnanců může být jedním z nástrojů, které umožní podnikatelům překlenout současný stav. Existují mj. i online platformy, které se na zaměřují na párování nabídky a poptávky po dočasném přidělení zaměstnání. Tento institut má nicméně i svá úskalí, a proto můžeme jedině doporučit, aby podnikatelé dočasné přidělení konzultovali s odborníky.


Prosím, vezměte na vědomí, že tento článek má informativní povahu. Nejde o odborný, vyčerpávající text a rozbor daného institutu.

Comments


bottom of page