top of page
Vyhledat
  • Obrázek autoraMgr. Jan Pernica

Oddlužení jako způsob řešení finančních problémů

V tomto článku se Vám formou otázek a odpovědí snažíme přiblížit, co je oddlužení (neboli tzv. osobní bankrot) a zodpovědět nejčastější dotazy, které zájemce o oddlužení napadají.


V žádném případě ale článek není vyčerpávající. V případě jakýchkoli dotazů nás tedy neváhejte kontaktovat.CO JE ODDLUŽENÍ?


Oddlužení je dlouhodobý proces (tříletý až pětiletý), jehož účelem je pomoci dlužníkovi osvobodit se od jeho dluhů.


Insolvenční řízení a oddlužení se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., insolvenčním zákonem.


Návrh na oddlužení může podat pouze advokát, notář, soudní exekutor, insolvenční správce a akreditovaná osoba (neziskové organizace apod.). Odměna za sepis návrhu na oddlužení advokátem činí 4.000,- Kč (může dojít k navýšení o DPH) v případě jednoho dlužníka, anebo 6.000,-Kč (může dojít k navýšení o DPH) v případě společného oddlužení manželů.


V průběhu oddlužení dlužník komunikuje s insolvenčním správcem, který je ustanoven pro jeho insolvenční řízení. Jedná se o pomyslného prostředníka mezi dlužníkem, věřiteli a insolvenčním soudem.


PRO KOHO JE ODDLUŽENÍ DOSTUPNÉ?


Oddlužení je určeno pro dlužníky, kteří jsou v úpadku, tedy že splňují tyto požadavky:

a) mají dva a více věřitelů,

b) peněžité dluhy jsou více než 30 dnů po splatnosti,

c) tyto závazky nejsou schopni plnit.


Dlužník dle zákona není schopen plnit závazky pokud:

a) zastavil podstatné části plateb závazků (dluhů),

b) neplní závazky po dobu 3 měsíců po lhůtě splatnosti,

c) není možné uspokojit závazky výkonem rozhodnutí nebo exekucí,

d) je předlužen, tzn., že souhrn závazků dlužníka převyšuje hodnotu jeho majetku (pouze v případě dlužníka - podnikatele).


JE MOŽNÉ ODDLUŽENÍ PODNIKATELE?


Oddlužení podnikající fyzické osoby je zásadně možné, nicméně pouze v případě, kdy

- s oddlužením souhlasí věřitelé mající za dlužníkem pohledávku z podnikání, anebo

- se jedná o dluh, který již byl řešen v předchozím insolvenčním řízení v rámci konkursu, anebo

- se jedná o pohledávku zajištěného věřitele.


V případě prvního bodu věřitelé nemusí aktivně s oddlužením souhlasit, nicméně nesmí vyjádřit svůj nesouhlas. Pokud tak učiní, insolvenční soud (soud, který proces oddlužení vede) se tímto nesouhlasem musí zabývat.


JAK PROBÍHÁ ODDLUŽENÍ?


Oddlužení probíhá jednou z těchto dvou forem:

a) zpeněžením majetkové podstaty nebo

b) zpeněžením majetkové podstaty v kombinaci s plněním splátkového kalendáře.


Majetková podstata je pojem, který používá insolvenční řízení. Jedná se o majetek, který dlužník vlastní, vč. jeho příjmu (mzdy, důchod aj. v rozsahu, ve kterém z něj mohou být provedeny exekuční srážky pro tzv. přednostní pohledávky – viz např. ins. kalkulátor splátek ministerstva spravedlnosti https://insolvence.justice.cz/kalkulator-splatek/), a to v rozsahu, ve kterém je možno jej postihnout v rámci výkonu rozhodnutí. Do majetkové podstaty tedy nepatří zejména obvyklé vybavení domácnosti a věci osobní potřeby (nespadá sem tedy např. pračka, lednička, sporák, oblečení apod.). Majetek určený k podnikání ale do majetkové podstaty patří.


Při oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dojde ke zpeněžení veškerého majetku dlužníka s výjimkou majetku, který do majetkové podstaty nenáleží.


Při druhé variantě - zpeněžení majetkové podstaty za současného plnění splátkového kalendáře je dlužník nad rámec výtěžku ze zpeněžení majetku povinen vydávat nezajištěným věřitelům rovněž srážky ze svého příjmu (v rozsahu zabavitelné částky – viz shora uvedený odkaz na kalkulátor).


O volbě způsobu oddlužení nerozhoduje dlužník, ale věřitelé, anebo insolvenční soud, pokud o způsobu oddlužení nerozhodnou věřitelé (častější varianta je, že o způsobu oddlužení rozhoduje soud).


POKUD VLASTNÍM DŮM ČI BYT, DOJDE K JEHO PRODEJI?


V oddlužení je potřeba počítat s tím, že může dojít ke zpeněžení nemovitosti, kterou dlužník vlastní. Pokud jde o nemovitost, která není určena k bydlení dlužníka, dojde ke zpeněžení vždy (ledaže se prodej ekonomicky nevyplatí).


Pokud jde o nemovitost, kde dlužník bydlí, dojde ke zpeněžení pokud:

a) je nemovitost zajištěná zástavním právem (typicky v případě hypotéky) a zajištěný věřitel zpeněžení požaduje,

b) hodnota obydlí převyšuje hodnotu určenou nařízením vlády.


Protože hodnota nemovitosti pro účely oddlužení se určí na základě zpracovaného znaleckého posudku, není možné před zahájením oddlužení s jistotou říci, zda ke zpeněžení nemovitosti dojde, anebo nikoli.


JAK VELKOU ČÁST DLUHŮ JE POTŘEBA V ODDLUŽENÍ SPLATIT?


V současné době není stanovena částka, kterou je nutné v průběhu oddlužení splatit. Je tedy možné úspěšně projit procesem oddlužení a přitom neuhradit svým věřitelům ničeho.


Dlužník je nicméně povinen vykonávat výdělečnou činnost v rozsahu, ve kterém mu to jeho schopnosti a možnosti dovolují. Dlužník je také povinen v rozsahu svých schopností usilovat o získání maximálního příjmu. Je tedy povinen si najít zaměstnání přiměřené jeho vzdělání s odpovídajícím příjmem, popřípadě o získání takového zaměstnání usilovat, ledaže mu brání v nalezení zaměstnání jiné okolnosti (nemoc aj.). Zákon tuto povinnost vyjadřuje tak, že je dlužník povinen vynaložit „veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat k úplnému uspokojení věřitelů“.


V každém případě by v oddlužení měla být hrazena alespoň minimální srážka, a to součet:

a) odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce (900,- Kč + DPH měsíčně v případě jednotlivců, 1.350,- Kč + DPH měsíčně v případě dlužníků - manželů),

b) dále částky ve shodné výši určené k uspokojení věřitelů,

c) výživného ze zákona.,

Dále musí být uhrazena také odměna sepisovatele insolvenčního návrhu.


JAK DLOUHO ODDLUŽENÍ TRVÁ?


Oddlužení (v případě, že dlužník neporušuje své povinnosti – viz níže) skončí:

a) kdykoli uhrazením 100% dluhů,

b) po 3 letech při uhrazení 60 % dluhů,

c) po 5 letech bez stanovení konkrétní hranice za předpokladu, že dlužník vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat k úplnému uspokojení věřitelů.


V případě starobních důchodců a poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu druhého a třetího stupně oddlužení trvá jen 3 roky.


JAKÉ DŮSLEDKY MÁ PORUŠENÍ POVINNOSTÍ DLUŽNÍKA V PRŮBĚHU ODDLUŽENÍ?


Pokud v průběhu oddlužení dochází k porušování povinností dlužníkem, může soud již schválené oddlužení zrušit a prohlásit na majetek dlužníka konkurs (v případě, že dlužník má majetek v majetkové podstatě). V konkursu dojde ke zpeněžení majetkové podstaty stejně jako v oddlužení, nicméně po skončení řízení dlužník není osvobozený od placení zbytku pohledávek.


K prohlášení konkursu může dojít mimo případ porušování povinností také:

a) v důsledku zaviněného jednání, které vede ke vzniku nového dluhu, který dlužník není schopen splácet (je tedy potřeba nově vzniklé dluhy řádně hradit – zejména nájemné, energie, povinné ručení, komunální poplatky),

b) v důsledku neschopnosti hradit minimální splátku (viz výše),

c) pokud to navrhne dlužník (který má zájem řešit své dluhy z podnikání).


PŘEVOD MAJETKU NA JINÉ OSOBY PŘED ODDLUŽENÍM?


V průběhu insolvenčního řízení je možnost vymáhat majetek, který z majetkové podstaty v minulosti ušel v důsledku tzv. neúčinných právních úkonů (kterými mělo dojít ke zvýhodnění jednoho z věřitelů, úmyslného zkrácení věřitelů, anebo které byly učiněny bez přiměřeného protiplnění, tzn. např. darování nemovitosti). Převod majetku na třetí osoby před zahájením řízení také může svědčit o nepoctivém úmyslu dlužníka, který může být důvodem pro neschválení oddlužení.

Comments


bottom of page